Algemene voorwaarden

Betalingen & Afspraken

1.1
Bij de eerste kennismaking zal een (kort) intakegesprek worden gehouden. De cliënt is verplicht PBS Paramedische praktijk voor Natuurgeneeskunde en Massagetherapie, zowel gevraagd als ongevraagd, alle voor de overeengekomen werkvorm noodzakelijke informatie te verstrekken. Bij twijfel over een contra indicatie kan ik besluiten de massage niet uit te voeren of de werkvorm te wijzigen. Heeft u enige twijfel of u wel een massage mag ondergaan neem dan eerst voor alle zekerheid contact op met uw huisarts.

Na het starten van een werkvorm dienen wijzigingen ten aanzien van gezondheid, medicijngebruik, zorgverzekering, adres of telefoonnummer zo spoedig mogelijk, door cliënt, aan van PBS Paramedische praktijk voor Natuurgeneeskunde en Massagetherapie door te worden geven.


1.2
De werkvormen dienen na de werkvorm contant of in uitzonderingsgevallen – en alleen na toestemming van de zorgaanbieder – kan het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen na de factuurdatum worden bijgeboekt op de door de zorgaanbieder aangegeven IBAN-rekening.

Na het verstrijken van de in de tweede volzin van lid 1.2 van dit artikel genoemde betalingstermijn is de cliënt in verzuim en staat het de zorgaanbieder vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast het factuurbedrag zal alsdan ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waaronder ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. Indien de zorgaanbieder over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten belope van tenminste 15% van de desbetreffende vordering, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliënt.


1.3
Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden. De geldigheid van de cadeaubon van PBS Paramedische praktijk voor Natuurgeneeskunde en Massagetherapie is , tenzij anders vermeld op de cadeaubon, 1 jaar na uitgiftedatum van de cadeaubon.


1.4
Een gemaakte afspraak/werkvorm moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch (b.g.g. spreek dan duidelijk de voicemail in met naam en de datum en tijdstip van de afspraak) afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan ben ik helaas genoodzaakt u het behandeltarief voor 50% te factureren. Ook als u zonder afmelding niet verschijnt op de afspraak wordt de afspraak in rekening gebracht. Er wordt pas weer een nieuwe afspraak gemaakt na betaling van de factuur.


1.5
Bankgevens: ING rekeningnummer NL91 INGB 0006 2720 51 tnv PBS Creatives & Sport o.v.v. het factuurnummer.


1.6
Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.


1.7
PBS Paramedische praktijk voor Natuurgeneeskunde en Massagetherapie is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een werkvorm van een arts vereisen. Alle werkvormen die worden aangeboden zijn geen medische werkvormen. Alle werkvormen zijn voor rust en ontspanning. Indien u zich laat behandelen, bij PBS Paramedische praktijk voor Natuurgeneeskunde en Massagetherapie, is dit geheel op eigen risico.


Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie en tarieven kunnen door PBS Paramedische praktijk voor Natuurgeneeskunde en Massagetherapiee ten allen tijde gewijzigd worden.